Esme Sultanije 1, 70101 Jajce

ŠIBENICA


Džemat Šibenica  nalazi se 7 km istočno od Jajca. Ima oko 150 domaćinstava. U Šibenici je bio mesdžid koji je sagrađen najvjerovatnije još za turske vlasti na ovome području. Mesdžid se nalazio nekoliko metara niže od današnje džamije. Najstariji mještani pamte kada je u ovom mesdžidu bio stalni imam Omer-ef. Kahrić. Nakon njegove smrti imam je bio njegov sin, hodža  Ahmet Kahrić. U tom vremenu oni su bili hodže za Šibenicu i Buliće. Vjerovatno iz razloga da se izgrade mesdžidi  u zaseocima  Grnesovci i Ravan, pomenuti mesdžid je srušen, a u oba zaseoka izgrađeni su mesdžidi oko 1937. godine.

Mesdžid u Grnesovcima je služio svojoj svrsi do 1947. godine kada ga je komunistička vlast Jugoslavije oduzela i u istom otvorila četverorazrednu školu. Prva učiteljica bila je izvjesna Marija iz Banja Luke koja je stanovala u kući Kahrića. Kažu da je učiteljima tada umjesto plaće davata fasunga, pa kada potroši, ponovo neko s konjem ode u Jajce i dotjeraju novu fasungu. Kasnije su se učitelji i učiteljice dolazili  iz Srbije i Crne Gore, a zatim su Jajčani završili učiteljske škole te su oni bili učitelji  u Šibenici. Škola u ovom mesdžidu bila je do iza 1970. godine, do izgradnje nove škole.

Najstariji mještani, među kojima je i hodža Mehmed Meho Kahrić, se sjećaju da su nakon oduzimanja mesdžida dvije-tri godine i na teraviju išli u Bučiće, a kasnije su vjerske obrede obavljali po kućama i u mesdžidu na Ravni koji nije bio oduzet, ali je jednog ljeta na Ravni izgorjelo deset kuća pa je mesdžid dat nekim porodicama za stanovanje.

Drugi mesdžid u Grnesovcima izgrađen je na drugoj lokaciji kod mezarja 1957. godine  i služio je svrsi do našeg egzodusa 29. oktobra 1992. godine. Nakon Omera-ef. Kahrića, koji je završio medresu iz ove porodice, njegov unuk Huso Kahrić je pohađao Medresu u Pojskama, te je u Sarajevu sa Zuhdijom-ef. Makićem polagao ispit koji je uspješno položio. Jedno vrijeme bio je imam u Barevu,  Kruščici, te je klanjao i u Okića džamiji u Jajcu. Po pričanju njegovog brata Mehe-hodže tadašnja vlast mu je naredila da ostavi hodžaluk i pređe u preduzeće raditi što je on i učinio, ali je do kraja života ostao praktični musliman.

Nakon Ahmet-hodže dužnost teravih imama i u zimskom periodu muallima sve do 1992. godine obavljao je hodža Mehmed Meho Kahrić. Inicijativa za izgradnju džamije u Šibenici potekla je kada su se Šibenjani krajem jula 1997. godine prvi put vratili iz muhadžirluka te su klanjali džumu u kući Husnije Kahrića. Džumu je predvodio Kemal-ef. Crnac, a nakon džume započeo je razgovor kako bi bilo lijepo da u Šibenici postoji džamija i da se ne mora ići u druga mjesta na džume i druge vjerske obrede. Tih dana su Jajčani protjerani od strane HVO i ekstremnih komšija, ali je iza ubistva Hazima Šahmana na Pšeniku krenuo organizirani povratak te su se i Šibenjani ponovo masovno vratili. Zemljište za džamiju uvakufili su Ahmet i Mehina Kunić. Projekat je uradio Dževad Ribić, ing. arh., a Medžlis Jajce je obezbijedio sve potrebne dozvole za izgradnju džamije i izdvajanje džemata Šibenica iz džemata Kruščica.

Svečanost postavljanja temelja održana je 15. maja 2001. godine kada su već bili urađeni suterenski zidovi i izlivena ploča. Svečanosti je prisustvovao veliki broj džematlija sa područja Jajca, a svojim prisustvom istu su uveličali muftija travnički mr. Nusret-ef. Abdibegović, Zijad-ef. Žužo, glavni imam MIZ Gornji Vakuf i Ramiz-ef. Bećirović, glavni imam Medžlisa Jajca, predsjednik Medžlisa Ismet Kurić,  Nesib-ef. Emušić, imam Kruščice i Ramiz-ef. Kahrić, imam Šibenice. Skupu su se obratili Ramiz-ef. Bećirović, Zijad-ef. Žužo, a posebno nadahnuto je govorio muftija mr. Nusret-ef. Abdibegović.  Glavni imam Medžlisa Jajce je u svom govoru istakao da je pređeni put do početka radova bio i dug i trnovit, ali uz Allahovu, dž.š., pomoć sve je savladano, te optimistički izrazio nadu da će  ova džamija biti brzo izgrađena i stavljena u funkciju. Čestitao je džematu i zahvalio članovima Građevinskog odbora Husniji Kahriću, Raifu Crncu, Faiku Kahriću i Neđibu Kuriću, te Džemaskom odboru na čelu sa hadži Jusom Keranom i Nakibom Crnac, koji ulažu veliki napor na ukupnoj organizaciji prikupljanja sredstava i organiziranju radova.  Ašere je proučio Ramiz-ef. Kahrić, a dovu Muftija travnički. 

Medžlis Jajce je odmah dodijelio deset tona cementa, a kasnije je na traženje Građevinskog odbora dodijeljeno još deset tona. Kemal-ef. Crnac je donio donaciju oko 10.000,00 (desethiljada) KM. Srednjobosanski kanton je dao donaciju 4.000,00 (četirihiljade) za džamiju u Šibenici, a 2.000,00 (dvijehiljade) za Jezero, a sve je utrošeno za džamiju u Šibenici. Iskop zemlje uradio je Mirza Makić po najpovoljnijoj cijeni. Trišnik je ustupio skelu bez naknade. Najveći doprinos u radu kao glavni majstor dao je Nesib Kahrić, a zatim drugi majstor Osman Keran. Oblovinu za drvenu građu: grede, dasku, rožnike i drugo donirala je firma Šumarija Jajce.

Posebna moralna podrška bila je od hodže Mehe Kahrića, Ramiza (Bećir) Kahrića i hadži Džemala Crnca. Podrška je bila od svih džematlija. Navest ćemo samo primjer da su jedan dan preko dvadeset ljudi došli na akciju, vadili i ispravljali eksere da se ponovo upotrijebe. Za godinu dana džamija je urađena i u istoj je održan prvi mevlud.

Munara je izgrađena i alem na munari  je postavio Ramiz-ef. Bećirović 10. novembra 2008. godine. Sve je prikupljano i rađeno na dobrovoljnoj bazi. Munaru je radio Sakib Kliko.

Džamija Šehidija u Šibenici se nalazi na parceli označenoj kao k.č. 12/1/2 zvana “Obarak“, kulture (način korištenja)  voćnjak 4. klase, ukupne površine  P=1333 upisana u posjedovnom  listu broj 104, u k.o. Šibenica, čiji je posjednik Islamska vjerska zajednica – Vakufsko povjereništvo Divičani sa 1/1. Iz navedenog se vidi da džamija nije uplanjena.

U Šibenici je u 2018. godini započela  izgradnja imamske kuće, ozidani su zidovi i kuća je stavljena pod krov. U 2019. godini u džamiji je postavljeno centralno grijanje. To je vakuf rahmetli hadži Džemala Crnca.


Medžlis islamske zajednice Jajce ©2024

Web realizacija: Sandro Nuhanović